Foton: Per Darell

Osaby Naturreservat


Ungefär hälften av Osaby säteri, främst hagmarker och åkrar, blev naturreservat 1994.

För resterande del av fastigheten har ett naturvårdsavtal mellan stiftelsen som äger marken och länsstyrelsen i Kronoberg upprättats 2021 och något produktionsskogsbruk bedrivs inte längre.


Osaby förvaltas sedan 2020 av Naturskyddsföreningens Naturvårdsstiftelse Osaby. Styrelsen utses av Naturskyddsföreningens riksstyrelse, länsförbunden i Kronobergs

och Jönköpings län samt Växjökretsen.Syftet med området


Syftet med naturreservatet och naturvårdsavtalet är att:


− Bevara och restaurera ett större sammanhängande och huvudsakligen betat landskap med ett stort lövträdsinslag, rikt på gamla, grova och ihåliga träd samt multnande ved.


− Naturtyperna ska variera mellan öppna och beskogade delar och ha ett rikt växt-, svamp- och djurliv, med särskild prioritet för rödlistade arter.


-Bevara våtmarker och sumpskogar. I förekommande fall dämma eller lägga igen diken för att återskapa våtmarker.


− Det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser i ett naturskönt område.


− Stiftelsen ska se till att det bedrivs ett aktivt jordbruk på fastigheten som är förenligt med en rik biologisk mångfald. Åkrar och hagmarker sköts sedan länge som KRAV-jordbruk och det kommer fortsatt att krävas av jordbruksarrendatorn.


För vidare information se stiftelsens hemsida: Osabynaturvardsstiftelse.se


Styrelsen för Naturvårdsstiftelsen Osaby

Länkar

Naturskyddföreningen

https://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/


Naturskyddföreningen Kronoberg

https://kronoberg.naturskyddsforeningen.se/


Naturskyddföreningen Jönköping

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/


Naturskyddföreningen Växjö

https://vaxjo.naturskyddsforeningen.se/

För besökare

Klicka på knappen

Välkommen att höra av er!

Kontaktuppgifter

Telefon

070-552 16 14

Mailadress

sveng.nilsson(at)telia.com

uno_p(at)hotmail.com