Verksamhet 2023

2023


Årsredovisning för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby

 

Räkenskapsåret 2023–01–01 – 2023–12–31

 

Styrelsen har under 2023 bestått av:

Sven G Nilsson, Stockanäs 42, 343 71 Diö, ordförande

Lars Andersson, Ståthållaregatan 54 B, 392 44 Kalmar, kassör

Per Darell, Rökesvens väg 14, 343 34 Alvesta, sekreterare

Uno Pettersson, Vårlöksvägen 7, 352 51 Växjö

Peter Rolfson, Lammakulla Mellangård, 341 77 Agunnaryd

Sven-Olof Wahlström, Falla Klippan 1, 573 93 Tranås

 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023–01–01 – 2023–12–31, vilket är stiftelsens fjärde verksamhetsår.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).  

 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för, ur naturvårdssynpunkt, skyddsvärda arter på de egna fastigheterna i Osaby och Kalvsvik i Växjö kommun,

och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald.


Allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur bör underlättas på ändamålsenligt sätt.

- Stiftelsen får för uppfyllandet av sitt ändamål upplåta mark som ett led i främjandet av ändamålet.

- Stiftelsen får förvärva fastigheter för att främja ändamålet

- Stiftelsen får endast avyttra fastigheter för att fullfölja syftet med ändamålet

- Jakt på fastigheterna får endast utövas för att uppfylla ändamålet.

Stiftelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

 

Främjande av ändamålet

Stiftelsen har låtit avverka klenare björkar runt ek, sälg, rönn och grövre björkar i ett skogsbete utanför reservatet öster om Skeda. Detta område har också betats av arrendatorns kor liksom hagmarkerna vid Kubbleryd och Spelhagen/Lidboholm utanför naturreservatet. För de senare områdena har vi framfört önskemålet att betet inte ska ske under perioden 1 juni – 15 augusti för att gynna artrikedomen. I största möjliga utsträckning ska dessa områden betas tidig vår samt sensommar/höst.


För att behålla KRAV-certifieringen och för att tillräckligt många kor ska kunna hysas på Osaby har vi utökat befintlig ladugård (se nedan).


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efter jordbruksarrendatorn Tore Vernersson önskemål har vi byggt en ny ladugårdsdel som fördubblar antalet dikoplatser och gav nya kalvgömmor. För att arrendatorn skulle kunna behålla sin KRAV-certifiering måste vi bygga fler kalvgömmor, som tidigare inte räckte till i ladugården.


Efter två inkomna anbud hösten 2022 har vi skrivit kontakt med Ydregrind att bygga den utökade ladugården sommaren 2023 efter att djuren släppts ut. Den ladugård som byggdes för ca 20 år sedan hade plats för 30 dikor. Nu finns det plats för 60 dikor med kalvar i den nya ladugården. Ungdjuren står under vintern i den gamla ladugården. För att ta hand om all gödsel, som används på åkrarna, har vi även låtit bygga en ny flytgödselbrunn med kapacitet på 1 500 kubikmeter.


Diket vid Kubbleryd har lagts igen med grävmaskin efter att granar avverkats intill diket. Per Darell har skött kontakten med länsstyrelsen.


Fem mulmholkar har satts upp av länsstyrelsen i ekhagar i samarbete med Uno Pettersson.


Lupiner längs vägarna samt i hagmarker på Lidboholm och öster om Skeda har bekämpats av Uno Pettersson, Sven-Olof Wahlström och

Sven Nilsson.


Flera inventeringar har utförts 2023 för att kunna göra effektiva naturvårdsåtgärder i framtiden. Utanför naturreservatet har 10 fönsterfällor satts upp, varefter Naturcentrum AB, Håkan Lundqvist utfört arbetet, samt artbestämt skalbaggar. Niklas Johansson har bestämt steklar. Resultatet har ännu inte rapporterats.


Under året har vår hemsida (osabynaturvardsstiftelse.se) uppdaterats av Ann Pettersson Bokstavsform. Fler bilder tagna av Per Darell och Uno Pettersson har hon också lagt in.