Verksamhet 2020

2020


Årsredovisning för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby

 

Räkenskapsåret 2020–08–12 – 2020–12–31

 

Styrelsen har under perioden bestått av:

Sven G Nilsson, Stockanäs 42, 343 71 Diö  ordförande

Lars Andersson, Ståthållaregatan 54 B, 392 44 Kalmar  kassör

Per Darell, Rökesvens väg 14, 343 34 Alvesta  sekreterare

Uno Pettersson, Vårlöksvägen 7, 352 51 Växjö

Peter Rolfson, Lammakulla Mellangård, 341 77 Agunnaryd

Sven-Olof Wahlström, Falla Klippan 1, 573 93 Tranås

 


Styrelsen för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020–08–12 – 2020–12–31, vilket är stiftelsens första verksamhetsår.


Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för, ur naturvårdssynpunkt, skyddsvärda arter på de egna fastigheterna i Osaby och Kalvsvik i Växjö kommun, och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

 

Allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur bör underlättas på ändamålsenligt sätt.

- Stiftelsen får för uppfyllandet av sitt ändamål upplåta mark som ett led i främjandet av ändamålet.

- Stiftelsen får förvärva fastigheter för att främja ändamålet

- Stiftelsen får endast avyttra fastigheter för att fullfölja syftet med ändamålet

- Jakt på fastigheterna får endast utövas för att uppfylla ändamålet.

 

Stiftelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

 

Främjande av ändamålet

Stiftelsen registrerades av Länsstyrelsen i Skåne 12 augusti 2020, men de flesta åtgärderna på Osaby under 2020 utfördes av föreningen Smålands Natur som upphörde 31 december 2020. Jaktavtalet sades upp för att från 1 juli 2021 kunna uppfylla stiftelsens ändamål.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nuvarande jordbruksarrendator Lars-Erik Johnsson önskade sluta i förtid vid årsskiftet. Han ville att arrendet skulle tas över av Tore Vernersson. Föreningen Smålands Natur har träffat och accepterat Tore som ny arrendator. För att överbrygga perioden från årsskiftet till början av nya arrendeperioden från 14 mars 2021 skrev ett avtal mellan nuvarande och nya arrendatorer. Sven-Olof Wahlström fick i uppdrag att utarbeta förslag till nytt jordbruksarrendeavtal.


Beslutades att tidigare inventeringar av arter och övrig dokumentation av naturen på Osaby sammanställs av Sven Nilsson (huvudansvarig), Per Darell och Uno Pettersson.


Naturvårdsavtalet mellan stiftelsen och länsstyrelsen om skötsel av Osaby utanför naturreservatet har vi lämnat synpunkter på. Det finns under 2020-2021 ett ettårigt naturvårdsavtal mellan länsstyrelsen och Smålands Natur utan ersättning. Beslutades att fastigheten Bolsvik inte skall försäkras.


Osaby 2021-03-11