Verksamhet 2022

2022


Årsredovisning för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby

 

Räkenskapsåret 2022–01–01 – 2022–12–31

 

Styrelsen har under 2021 bestått av:

Sven G Nilsson, Stockanäs 42, 343 71 Diö, ordförande

Lars Andersson, Ståthållaregatan 54 B, 392 44 Kalmar, kassör

Per Darell, Rökesvens väg 14, 343 34 Alvesta, sekreterare

Uno Pettersson, Vårlöksvägen 7, 352 51 Växjö

Peter Rolfson, Lammakulla Mellangård, 341 77 Agunnaryd

Sven-Olof Wahlström, Falla Klippan 1, 573 93 Tranås

 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022–01–01 – 2022–12–31, vilket är stiftelsens tredje verksamhetsår.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).  

 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för, ur naturvårdssynpunkt, skyddsvärda arter på de egna fastigheterna i Osaby och Kalvsvik i Växjö kommun, och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

 

Allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur bör underlättas på ändamålsenligt sätt.

- Stiftelsen får för uppfyllandet av sitt ändamål upplåta mark som ett led i främjandet av ändamålet.

- Stiftelsen får förvärva fastigheter för att främja ändamålet

- Stiftelsen får endast avyttra fastigheter för att fullfölja syftet med ändamålet

- Jakt på fastigheterna får endast utövas för att uppfylla ändamålet.

 

Stiftelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

 

Främjande av ändamålet

Stiftelsen har avverkat gran på två platser under senhösten 2022: 1) för att kunna fylla igen ett dike utan att många granar dödats av höjt vatten vid Kubbleryd samt 2) för att hugga fram lövträd och tall inom ett skogsbete utanför reservatet öster om Skeda.

Länsstyrelsen har avverkat gran inom reservatet kring äldre ekar under våren.

Ett dike som avvattnar en liten myr i sydöstra delen har fyllt igen efter att granar avverkats, men tallar och lövträd sparats. Om granarna inte avverkats hade ett större barkborreangrepp sannolikt skett efter att området svämmats över, varefter barkborrarna kunnat sprida sig till grannfastigheter.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Jordbruksarrendatorn Tore Vernersson har önskat att vi bygger en ny ladugård på Osaby, eftersom hans djur inte får plats i befintliga ladugårdar.  Efter diskussioner med Tore har stiftelsen efter förslag från styrelseledamoten Sven-Olof Wahlström beslutat att fördubbla ytan på den senast byggda ladugården. Efter två inkomna anbud har stiftelsen hösten 2022 skrivit kontakt med Ydregrind att bygga den utökade ladugården 2023 efter att djuren släppts ut.


Spårgrusning och kantröjning av skogsbilvägar har genomförts. På dessa vägars mittsträngar växer många örter som pollinerande insekter besöker. Lupiner längs vägarna har bekämpats av Uno Pettersson, Sven-Olof Wahlström och Sven Nilsson.


Flera inventeringar har utförts för att kunna göra effektiva naturvårdsåtgärder i framtiden. Efter tillstånd från Länsstyrelsen har 10 fönsterfällor satts upp inom reservatet, varefter Naturcentrum AB genom Håkan Lundqvist utfört arbetet, inklusive artbestämning av skalbaggar. Niklas Johansson har bestämt steklar. Flera nya rödlistade arter har påträffats i området, t.ex. rödhalsad lundknäppare som är beroende av gamla ädellövträd. Fynden har lagts in på Artportalen, liksom tidigare.

 

Under året har en hemsida beställts och gjorts av Ann Pettersson Bokstavsform och Sven Nilsson (osabynaturvardsstiftelse.se). Fler bilder från området ska läggas in på hemsidan 2023.