Stadgar för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby

Svenska Naturskyddsföreningens, 802002–4280, riksstyrelse instiftar den 14 februari 2020 Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby, nedan kallad Stiftelsen.


1§ Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för, ur naturvårdssynpunkt, skyddsvärda arter på de egna fastigheterna i Osaby

och Kalvsvik i Växjö kommun, och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald. Allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur bör underlättas på ändamålsenligt sätt.


 • Stiftelsen får för uppfyllandet av sitt ändamål upplåta mark som ett led i främjandet
  av ändamålet.
 • Stiftelsen får förvärva fastigheter för att främja ändamålet.
 • Stiftelsen får endast avyttra fastigheter för att fullfölja syftet med ändamålet.
 • Jakt på fastigheterna får endast utövas för att uppfylla ändamålet.


2§ Styrelsens sammansättning

Stiftelsens styrelse ska bestå av fem till sju ledamöter.


 • Naturskyddsföreningen Kronoberg utser två ledamöter.
 • Naturskyddsföreningen i Växjö utser en ledamot.
 • Naturskyddsföreningen i Jönköpings län utser en ledamot.
 • Svenska Naturskyddsföreningens riksstyrelse utser en ledamot.


Ledamöterna ska ha kunskap om naturvård i enlighet med stiftelsens ändamål. När en utsedd ledamot avgår utser den organisation som platsen tillhör, en ny ledamot. Om en organisation avstår eller inte utser ledamot ska styrelsen utse ledamot för återstående tid.


 • Styrelsen har möjlighet att vid behov utse ytterligare en eller två ledamöter.


Minst en av styrelsens ledamöter ska ha relevant ekonomisk kompetens för att förvalta stiftelsen.


3§ Stiftelsens säte

Stiftelsen har sitt säte i Växjö.


4§ Mandattid

Ledamöterna har ett tidsbegränsat mandat på två år med möjlighet till förlängning.

Ledamöter ska väljas senast 1 juni det år valet ska ske.


Första gången styrelsen utses, väljs hälften av ledamöterna på tre år och hälften på två år. Därefter utses alla för två år i taget. Svenska Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen

i Jönköpings län och Naturskyddsföreningen Kronoberg utser jämna år varsin ledamot. Naturskyddsföreningen i Växjö och Naturskyddsföreningen Kronoberg utser udda år

varsin ledamot.


5§ Ordförande

Styrelsen utser inom sig ordförande för ett räkenskapsår i sänder. Styrelsen sammanträder

på kallelse av ordförande.


6§ Beslutsförhet Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


7§ Firmateckning

Styrelsen utser firmatecknare. Vid transaktioner större än ett prisbasbelopp tecknas firman

av två firmatecknare i förening eller av styrelsen i sin helhet.


8§ Kapitalförvaltning

Stiftelsen ska ha en kapitalplaceringspolicy som syftar till att förvalta kapitalet med hänsyn

till god etik och stor miljönytta. Inom dessa ramar ska kapitalet placeras på ett sätt så att det skyddas mot förluster till följd av riskfyllda placeringar, men samtidigt inte urholkas till följd

av inflation genom alltför dålig avkastning.


9§ Ersättning

Ledamöter i styrelsen kan arvoderas utifrån arbetsinsats i styrelsen, men den totala kostnaden för styrelsens arvode får högst uppgå till ett prisbasbelopp per år.


10§ Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 jan till 31 dec. Senast 1 mars skall styrelsen lämna

årsredovisning samt verksamhetsberättelse till revisorerna Räkenskaperna ska föras i enlighet

med god redovisningssed.


11§ Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor. Svenska Naturskydds-

föreningens riksstyrelse utser två auktoriserade revisorer, varav en ordinarie och en suppleant. Årsredovisning med verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse ska senast 1 maj delges styrelserna i Svenska Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Kronoberg, Naturskydds-föreningen i Jönköpings län och Naturskyddsföreningen i Växjö.


12§ Stadgeändring

Ändamålen får endast ändras med permutation. Alla stadgeändringar ska godkännas av stiftaren,dvs. Svenska Naturskyddsföreningens riksstyrelse. Se även 6 kap. 4§ stiftelselagen.