Verksamhet 2021

2021


Årsredovisning för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby

 

Räkenskapsåret 2021–01–01 – 2021–12–31

 

Styrelsen har under 2021 bestått av:

Sven G Nilsson, Stockanäs 42, 343 71 Diö, ordförande

Lars Andersson, Ståthållaregatan 54 B, 392 44 Kalmar, kassör

Per Darell, Rökesvens väg 14, 343 34 Alvesta, sekreterare

Uno Pettersson, Vårlöksvägen 7, 352 51 Växjö

Peter Rolfson, Lammakulla Mellangård, 341 77 Agunnaryd

Sven-Olof Wahlström, Falla Klippan 1, 573 93 Tranås

 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningens naturvårdsstiftelse Osaby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021–01–01 – 2021–12–31, vilket är stiftelsens andra verksamhetsår.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).  

 

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att vidta åtgärder för att skydda, återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer för, ur naturvårdssynpunkt, skyddsvärda arter på de egna fastigheterna i Osaby och Kalvsvik i Växjö kommun, och därmed skapa bättre förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

 

Allmänhetens möjligheter att uppleva områdets natur bör underlättas på ändamålsenligt sätt.

- Stiftelsen får för uppfyllandet av sitt ändamål upplåta mark som ett led i främjandet av ändamålet.

- Stiftelsen får förvärva fastigheter för att främja ändamålet

- Stiftelsen får endast avyttra fastigheter för att fullfölja syftet med ändamålet

- Jakt på fastigheterna får endast utövas för att uppfylla ändamålet.

 

Stiftelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

 

Främjande av ändamålet

Stiftelsen har skrivit arrendeavtal med ny jordbruksarrendator och jakträttsinnehavare med villkor som gynnar stiftelsens ändamål. Avtal har även skrivits med Länsstyrelsen för att upphöra med virkes-produktion både i och utanför naturreservatet för att i stället kunna göra åtgärder för att öka områdets naturvärden.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nytt jordbruksarrendeavtal har skrivits från 15 mars 2021 att gälla 5 år med Tore Vernersson, Allatorp, Norrastugan, 35595 TÄVELSÅS, Tel. 073 1827279


Nytt jaktarrendeavtal har skrivits med Tore Vernersson från 1 juli 2021 att gälla under 5 år. Där avtalas att jakt är tillåten på älg, kronhjort, rådjur, vildsvin, fälthare, dovhjort, kanadagås, mink och fasan. Vidare är det tillåtet att driva räv, men att endast skjuta skabbräv. Stiftelsen bekostar åtgärder för att minska betydande viltskador som uppkommer på gröda. Gäller om det blir högre skador än i kringliggande marker. Varje år finns möjlighet att omförhandla jakt på enskilda arter inför varje jaktsäsong.


Naturvårdsavtalet mellan stiftelsen och länsstyrelsen om skötsel av Osaby utanför naturreservatet under 49 år har vi skrivit under och som vi fått ersättning för.


Vi har skrivit avtal med Länsstyrelsen om att upphöra med skogsbruk inom naturreservatet och fått intrångsersättning för detta.


I samarbete med Länsstyrelsen har en konsult utrett möjligheterna att återväta tidigare utdikade kärr.


Flera inventeringar av mossor, svampar, insekter m.m. har utförts för att kunna göra effektiva naturvårdsåtgärder. Flera nya rödlistade arter har påträffats i området. Fynden har lagts in på Artportalen, liksom en tidigare vegetations- och trädinventering utanför naturreservatet.