Foto: Xxx Xxxx 

Osaby Säteri genom tiderna

Gammal odlingsbygd med många fornlämningar

Byn Osaby hörde före 1785 till Tofta socken. Denna slogs samman med Tävelsås och bildade

då Tävelsås socken. Kyrkan i Tofta revs samma år men kvar än idag finns dess ödekyrkogård strax söder om Osabys södra gräns. Det var en kyrka i trä med långhus, kor och sakristia.

Under kyrkan fanns ett gravkor som disponerades av ägarna till Osaby, detta kan än idag

ses som en fördjupning mitt i kyrkgrunden.


Otaliga spår i landskapet visar att Osaby är gammal odlingsbygd. Här finns gott om forn-minnen i form av hällkistor, rösen, stenmurar, fossil åkermark, skålgropar mm. I hällkistorna begravde man sina döda under stenåldern. Skålgropar är små uthuggna gropar i högt belägna stora stenblock eller berghällar. Man tror att de har använts för någon sorts kult under brons- och järnåldern.


Inom Osabys marker finns liksom på många delar av Småland områden med låga stenrösen så kallade hackerör, som har sitt ursprung då människor röjde sten för odling av säd. Ofta är hackerören från järnåldern men de kan även ha tillkommit såväl tidigare (bronsålder) eller senare (medeltid). I Ekebacksängen kan man även se spår av medeltida åkersystem med terrasser och åkerhak.


Sätesgård för adelsmän från 1300-talet till 1917

Under medeltiden kom många gårdar att ägas av kyrkan och av adelsmän. Under 1300-talet var Osaby adelssäte för flera släkter. År 1403 nämndes Osaby första gången i skrift. På 1400-talet kom gården i släkten Grönalövs ägo. Detta varade in på 1500-talet när fru Kerstin gifte sig med en Ulfsax. Släkten Ulfsax ägde Osaby fram till år 1720. Då det inte fanns någon manlig arvinge kvar. Under 1700-talet gick gården i försäljning ett flertal gånger. Ägare var bl a under denna period Kapten Iflander, Silversparre och Bråkenhielm. 1786 köptes gården av generalmajor Hederstjärna. Hans son generallöjtnanten Erland Hederstjärna var den kanske mest färgstarke ägaren under gårdens historia. Han var en stor krigsman som deltog i ett flertal krig ute i Europa. Dessutom var det han som vid 80-års ålder uppförde den nuvarande huvudbyggnaden på Osaby 1851-52 efter att den gamla hade brunnit. Hans dotter Ami gifte sig med friherre Bennet. Sista generationen Bennet sålde gården 1917 till tre trävaruhandlare och därmed var den långa adelsepoken slut.


Adelns jord brukades av landbor och torpare

Adelns jord brukades under medeltiden av bönder och landbor, som betalade till jordägaren

en stor del av det de producerade mot rätten att bruka jorden. Framför allt under 1600-talet började adeln lägga samman sin jord till större brukningsenheter som drevs med hjälp av dagsverken från närboende bönder. Under 1700- och 1800-talet tillkom ett stort antal torp på Osaby. Torparna och ofta även deras familjemedlemmar var skyldiga att göra dagsverken

på herrgården. På Osabys marker finns grunderna kvar av flera torpställen.


Ingeborg och Stina Törne donerade Osaby till Naturskyddsföreningen

1936 köptes gården av Frans Vilhelm Thörne, medicinprofessor från Lund. Nu genomfördes en grundlig renovering av huvudbyggnaden bl. a. med utgrävning av hela källarplanet. Mycket av det vi ser i dag skapades av Thörne under 1930-talet både vad gäller byggnader och trädgård. Professorn dog 1949 då gården ärvdes av döttrarna Ingeborg och Stina. Systrarna som var mycket naturintresserade förblev ogifta och levde mot slutet troligen ett olyckligt liv då båda tog sina liv på Osaby. Innan dess  donerade de gården till Naturskyddsföreningen 1964.


Osaby säteri förvaltas nu av Föreningen Smålands Natur

Osabys skog- och hagmärker och ekononomibyggnader ägs av Naturskyddsföreningen

men herrgården och vandrarhemmet är avstyckat och sålt. För att sköta förvaltningen lokalt bildades 1994 Föreningen Smålands Natur. Denna förening är bildad av Naturskyddsföre-ningens länsförbund i Jönköpings och Kronobergs län tillsammans med Växjökretsen. Naturskyddsföreningens syfte med gården är att bedriva jord- och skogsbruk så att den biologiska mångfalden bibehålls, att möjliggöra forskning om naturvård, att bevara natur-

och kulturvärden för framtiden och att bereda människor tillfälle till berikande naturupplevelser.


Jordbruket med åker, äng, beteshagar och djur sköts av en arrendator och ekologiskt jordbruk anslutet till KRAV gäller för hela fastigheten. Skogen på Osaby Säteri är certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council).